Základní informace o lodi MaKu Viki zavøená

  • Délka: 430 cm
  • ©íøka:  80 cm
  • Hmotnost: 35 kg
  • Nosnost: 200 kg
Viki-zboku.JPG (5302 bytes)
Ná¹ druhý model je urèen pro jezdce, kteøí se nebojí jet kamkoliv a mají rádi naprosté sucho. V kombinaci se ¹pricdekami zaruèuje VIKI zavøená naprosto suché vìci i v tìch nejobtí¾nìj¹ích terénech.
S touto lodí není ¾ádný problém sjet cokoliv, pokud na to samozøejmì má její posádka.
Pro slab¹í jezdce má tato loï také jednu nepøekonatelnou výhodu - pøi pøevrácení z ní nevypadají vìci tak snadno, jako z otevøeného modelu.

viki-zvrchu.JPG (5520 bytes)
  
  
Výroba ukonèena v 2012

Dodáváme v mnoha barvách i multibarevné.