Základní informace o produktu Maku Viki otevøená.

  • Délka: 430 cm
  • ©íøka:  82 cm
  • Hmotnost: 37 kg
  • Nosnost: 200 kg
Viki-zboku.JPG (5302 bytes)
Tato loï je urèena pøedev¹ím pro klidnìj¹í vody (napø. Lu¾nice, Vltava apod.). Dá se ov¹em díky svému vlnolamu pou¾ít na divoèej¹ích øekách, ani¾ byste riskovali sucho svých vìcí. Za nejvìt¹í PLUS této lodi bychom mohli jmenovat její stabilitu a velice snadnou ovladatelnost.
Zvý¹ení pohodlí pøi ovládání VIKI jsme dosáhli díky zkrácení délky lodì. Délka 4,3 metry zaruèuje dostateènou nosnost a zvy¹uje pohodlí i pøi manipulaci na suchu, napøíklad odvoz na zahrádce auta èi pøeprava vlakem.

viki-zvrchu.JPG (5520 bytes)  
  
  Výroba ukonèena v roce 2012

Dodávame v mnoha barvách i multibarevné.