Jan Kùstka, Karafiátova 54, 106 00 Praha 10

a

Nájemce:……………………………………rodné číslo:……..……..č. O. P:…………..……..
Adresa……………………………………..…tel:……………tel. sebou na vodě……..……….
Další průkaz:……………………………………………………………………………………

Uzavírají spolu tuto smlouvu o nájmu sportovního materiálu

I. Zapůjčený materiál: Kanoe   kusy
   Krycí zástěra    kusy
   Pádlo    kusy
   Nafukovací vak   kusy
   Barel    kusy

II. Počet dnů zápůjčky:………………………….

     a) Nájemce: převezme materiál dne ……………v …….hodin a vrátí dne…………v………..hodin

Místo převzetí a vrácení materiálu: Praha 4, Severovýchodní V. 17 nebo Korycany

     b) Mo¾nost dopravy na øeku:

nájemce převezme materiál dne……………..v……..hodin, místo:………………………………....
tj.doprava Korycany……………………………………………a zpět, to je cca …………km.

Přesné popsání srazu:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
nájemce vrátí materiál dne…………………..v.…….hodin, místo…………..………………………
tj. dopr
ava Korycany………………………………………..……a zpět, to je cca:…………km.

Přesné popsání srazu:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
V případě nedodržení dohodnutého termínu vrácení materiálu se nájemce zavazuje k uhradě cenového rozdílu dle sazebníku zápůjček. V případě uplynutí doby pro vrácení materiálu se toleruje 30 minut a po jejich uplynutí je započítán další výpůjční den.

III. Firma se zavazuje: předat nájemci materiál bez zřejmých závad nebo poškození, bránících jeho použití a to ve stanovený čas a na dohodnutém místě.

IV. Povinnosti nájemce: nájemce se zavazuje,že bude uvedený sportovní materiál používat k účelům k tomu určeným. Nájemce se zavazuje, že nebude se zapůjčenými sportovními loděmi sjíždět žádné náročné úseky ani žádné jezy u nichž je velké riziko poškození. V případě, že nájemce nevrátí nebo úplně zničí pronajatý materiál je povinen uhradit do 14 dnů částku stanovenou sazebníkem v bodě VI. V případě poškození sportovního materiálu zaplatí nájemce úhradu ve výši, kterou určí pronajimatel bezprostředně při vrácení pùjčeného materiálu.

V. Sazebník zápùjèek - cena za 24 hodin (loï, pádla a vak ) Kánoe  180,--Kè
  Krycí zástìra 1 kus 30,--Kč
      barel 20,--Kč
VI. Sazebník částek při ztrátě nebo úplném zničení: Kánoe dle typu 15 500,-- 19 500,--Kč
  Krycí zástěra dle typu 1 000,-- 1 500,--Kč
  pádlo  560,--Kč
  nafukovací vak 200,--Kč
      barel dle typu 350,-- 450,--Kč
VII. Storno podmínky: Zruší-li nájemce smlouvu v níže uvedených lhůtách, firma vrátí následující část zaplacené ceny:
Více ne¾ 15 den před l. dnem zápůčèky 80% ceny  
14-10 den před l.dnem zápůjèky 50% ceny  
9-5 den před l.dnem zápůjèky 20 %ceny  

VIII. Doprava na řeku 1-12 plavidel 9 Kč/1 km (cesta tam i zpět)

IX. Počátek platnosti smlouvy: smlouva nabývá účinnosti dnem obdržením částky za půjčení sportovního materiálu pronajimatelem a podepsáním oběma účastníky. (Nájemce je povinen uhradit pronajimateli za nájem sportovního materiálu předem hotově v půjčovně, složenkou na adresu pronajimatele nebo na účet číslo: 0288446369/0800.

X. Skončení nájmu: nájemce je povinen sportovní materiál vrátit do data uvedeného v bodě II. pronajimateli. V případě nedodržení dohodnutého termínu vrácení materiálu se nájemce zavazuje k úhradě cenového rozdílu dle sazebníku zápůjček. V případě uplynutí doby po vrácení materiálu se toleruje 30 minut a po jejich uplynutí je započítán další výpůjční den.

XI. Obě strany stvrzují svým podpisem, že jsou s podmínkami této smlouvy seznámeny a zavazují se k jejich plnění.

Nájemce uhradíl firmě zápůjčku za materiál uvedený v této smlouvě ve výši………..…..Kč
Nájemce uhradil firmě zálohu na dopravu dle sazebníku ve výši………..…………………Kč

V Praze dne ……………..2014

…….……………………..

…………………………….

 

Pronajimatel

Nájemce

Nájemce je povinen vzít tuto smlouvu k výdeji a vrácení materiálu

1.Výdej materiálu
Pøevzal jsem tento materiál dle bodu I. této smlouvy..........………………………
…………………………………………………………………………………………
Uvedený materiál jsem převzal bez závad nebo poškození bránící jeho použití

V Praze dne ……………..2014

…………………………….

 

Nájemce


2.Vrácení materiálu
Převzal jsem tento materiál:
Chybí:……………………………………………………………………………………………
Závady poškození:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Dne ……….......……..2014

…….……………………..

…………………………….

 

Pronajimatel

Nájemce

KONTAKT:          

Jan Kůstka  602 268 336                               Jan Mašek  603 901 304